گروه تکینه آرت

تعامل چوب وانسان

چوب ماده ای است که از گذشته های بسیار دور با سرشت بشرعجین شده وبی شک تا ثیر انکار نا شدنی درفرایند تکامل بشری
داشته است.
ماده اولیه آتش)مهم ترین کشف انسان در روزگاران( بی شک چوب بوده است؛یا چرخ که نخستبن بار از چوب ساخته شده است.
واولین سالح دور برد و یا همان کمان های تیر اندازی که کارا ترین آ نها را بریتانیایی ها – با استفاده از چوب سرخدار نواحی
خاص خویش با قابلیت ارتجاعی بسیار باال ، مقاومت فیزیکی مثال زدنی ، تحمل فشار باال- ساخته اند .سالح مزبور به یاری آنان در
جنگ ها شتافت.

معرق چوب یا نقاشی

هر کدام مخطبان وعالقه مندان خود را دارندوطبیعی است گاهی ضمن هم پوشانی به یکدیگر پهلو زده
وتعرض هم بنمایند.اما قرار دادن و کنارهم نشاندن ابن دوومقایسه وضعی وتکنیکی کار موجهی به نظر
نمیرسد
کم و بیش شبیه مقایسه کدو وگوجه است؟که خوردن یکی انسان را ازمصرف دیگری بینیاز میکند.
معرق چوب ونقاشی دو مدیوم متفاوت که هر کدام جهان-زبان و اهداف-کاربرد ومخاطبان خاص خود
رادارند.بی شک معرق چوب تاثیر پذیر از نقاشی میباشدو برعکس این امر مصذاق ندارد.اما نباید این دو
ذا باهم مقابسه نمود واز زیبایی شناسی نقاشی ان هم از نوع ناتورئالیستی برای ارزش گذاری اثار معرق
استفاده نمود.تفاوت اضلی این دو مدیوم در ابزار ومتلایر انهاست.

تاریخچه کوتاه معرق در اروپا

سه هگار ق ل اگ میالد م ریا اگ تکه هاچ چوب کنار هم چیده شده راچ تگیی یا چنو استداده کرده
اند. استا شناسا در دره پادشاها ای چنو و چند وسیله دیگر را که توسط تکه هاچ چو ب تگیی شده
ودند را یافته اند. تتتتنعت گرا م تتتترچ در آ گما توانستتتتته وند اگ کنده هاچ چو ب یه هاچ چو ب
ناگکب تهیه کنند که در ای کارها ه کار رده شده است.آ ها روکو هاچ چو ب ا خامت ۶ میلب متر
تهیه کرده ودند و اگ ستتاینده هاچ دستتتب ستتنگب راچ تتا کرد آ ها استتتداده مب کردند.آ ها راچ
نخستتتی ار اگ نوعب چستتب راچ چستت اند قطعات چو ب استتتداده کردند. در قرو وستتطب معرق تشری ا
فراموو شد ولب اگ سده چهارده اگ ای هنر در اروپا اب شد و چند کار اگ آ دورا مانند دحه هایب
که راچ تگیینات در کلیساها استدده مب شود در شمال ایتالیا اقب مانده است.