گروه تکینه آرت

آخرین مطالب

رنگ

قدرت: قوی ترین ترکیبات، پر از هیجان و کنترل، همیشه ترکیبی با رنگ قرمز دارند و مهرنگم نیست که با چه رنگی ترکیب می‌شود، قرمز هرگز نادیده پنداشته نمی‌شود،…
ادامه مطلب...